بسمه تعالی                    قبله آنجاست که یار است میلیونها مسلمان شروع روز خود را با روکردن به کعبه آغاز میکنند و پایان روز را به سوی او و خواب را و مرگ را .چرا باید همه کار ما به سوی کعبه تنظیم شود ؟ مگر چه اتفاقی در این خانه افتاده است زمانی داخل کعبه را بتهای عرب اشغال کرده بود که افتخار ی برای کعبه نبود.تنها اتفاق مهمی که در این خانه افتاده است ولادت وصی بهانه خلقت محمد (صلی الله علیه و آله ) بوده است. یعنی اینکه خدای کعبه خواسته همه متوجه مولود آن و پیرو او باشند. که اگر نباشند از کعبه همان بهره را خواهند برد که بتهای کعبه بردند. همان بتهایئ که      درد انه خلقت بر شانه احسن خلق پا گذاشت و آنانرا به مذلت افکند. اتفاق دیگر که انشا الله بزودی خواهد افتاد تکیه امید خلقت بر آن و گفتن انا بقیه الله است. پس به هوش باشیم جهت را گم نکنیم که قرار است وظیفه علی (علیه السلام) را یوسف زهرا انجام دهد .که آنوقت باید بتهای زمین و متولیان آنها که استکبار و صهیونیست است به خاک مذلت افتند. و همه نقاط زمین از لوث بت و شرک و نفاق و ستم پاک گردد. و همه خاک کعبه گردد چون ولی خدا بر جا جای آن قدم میزند.                                            
دسته ها :
شنبه جهاردهم 10 1387
X